آدرس جدید مطب

مطب دکتر گلی چمنی از اول بهمن ماه 1397 به محل جدید به نشانی :بلوار معلم(روبروی هتل پارس) - نبش کوچه 6 - مجتمع پزشکی یاس انتقال یافت.

تلفن تماس:03432141335